Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

REALITY A FINANCE / REAF.CZ je uskupení jednotlivých specialistů, samostatných fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona (dále také jen „uskupení“).

Totožnost a kontaktní údaje správce

Pokud zavoláte na telefonní číslo nebo napíšete zprávu na e-mail uvedený na webových stránkách www.reaf.cz, budete komunikovat s konkrétním specialistou z uskupení, který se Vám nejprve představí a informuje Vás o následujících zásadách zpracování osobních údajů.  Tento specialista bude správcem Vašich osobních údajů, sdělí Vám svoji totožnost a kontaktní údaje.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • jaké Vaše osobní údaje budou zpracovávány;
 • za jakými účely a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na správce kdykoliv obrátit.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje nezbytné k uzavření a plnění smlouvy o zprostředkování uzavření smlouvy, a to zejména:

 • Vaše jméno a příjmení;
 • obchodní firma;
 • datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • další údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány správcem pro účely plnění smlouvy, tj. obstarání příležitosti uzavřít kupní smlouvu o převodu vlastnictví nemovité věci; obstarání příležitosti uzavřít smlouvu o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu; obstarání příležitosti uzavřít smlouvu ve věci korporátního financování; a další související poskytované služby. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy o zprostředkování a uzavření smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa mohou být vedle toho správcem a spolupracujícími podnikateli z uskupení využívány k zasílání obchodních sdělení, tj. informování o událostech, publikacích nebo službách, které jsou poskytovány a které by Vás mohly zajímat. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo spolupracujícího podnikatele z uskupení podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spolu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Oprávněným zájmem správce nebo spolupracujícího podnikatele z uskupení je oprávněný zájem správce nebo spolupracujícího podnikatele z uskupení na poskytování přímého marketingu. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na jiné vzájemné vztahy. Stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na emailovou adresu správce nebo spolupracujícího podnikatele z uskupení. Upozornění na možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení, obsahuje každé obchodní sdělení, které obdržíte.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy jsou smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Pokud učiníte poptávku prostřednictvím emailové zprávy nebo telefonního čísla uvedených na webových stránkách, bude Vás kontaktovat konkrétní specialista, který Vám sdělí další informace o zpracování osobních údajů podle čl. 14 GDPR. Osobní údaje mohou být správcem předány zpracovatelům, podílejícím se na zajištění administrativy, správy IT, správy cloudových řešení, apod. Osobní údaje mohou být předány:

 • spolupracujícím obchodním partnerům při poskytování služeb;
 • advokátům, daňovým, účetním, poradenským a administrativním jednotkám;
 • spolupracujícím podnikatelům z uskupení a pracovníkům;
 • subjektům dle plnění smlouvy, nebo ze zákona.

Správce při své činnosti pracuje s celosvětovými digitálními nástroji a moderními technologiemi. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do zemí EU i do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů v zemích EU i ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb, zabývajících se zejména ukládáním dat, rozesílám emailových marketingových sdělení a analýzou webových stránek. Vaše osobní údaje budou uloženy na serverech například těchto poskytovatelů: společnosti Google, Inc., Matterport, Inc. (prostřednictvím oficiálního zástupce obchodní společností SMAR s.r.o.), Amazon.com, Inc., jejich dceřiných, majetkově, personálně či jinak propojených nebo nástupnických organizací (rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí).

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou budou poskytovány služby či plněna vzájemná smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 15 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění s tím, že tato lhůta končí posledním dnem stejného kalendářního měsíce, ve kterém uvedená skutečnost nastala. Pro účely marketingu budou Vaše osobní údaje uchovávány 15 let po poskytnutí souhlasu, kdy tato lhůta končí posledním dnem stejného měsíce, ve kterém jste souhlas poskytl. Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení jsou zpracovávány též do Vašeho odmítnutí zasílání obchodních sdělní.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo odvolat souhlas, je-li zpracování založeno na souhlasu;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že zašlete zprávu na emailovou adresu správce.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byly údaje získány a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za opakované žádosti pak je možné požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že můžete kdykoliv požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že Vaše osobní údaje musí být vymazány pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další důvod pro zpracování;
 • zpracování je protiprávní;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • v případě zpracování pro účely marketingu, pokud jste vznesli námitky;
 • údaje byly zpracovány protiprávně;
 • dle zákonné povinnosti.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nejsou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, je omezeno zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto je možné mít pouze uloženy a případně je možné je použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Cookies a informace o návštěvnosti internetových stránek

Na webových stránkách www.reaf.cz neprobíhá sběr ani zpracování osobních údajů. Tyto stránky slouží pouze jako takzvaná elektronická vizitka pro seznámení s činností uskupení.

Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče.

Jaké cookies jsou na webových stránkách používány

Technické cookies – zajišťují technickou funkčnost webových stránek.

Analytické cookies – slouží k analýze a zlepšování webových stránek, tyto cookies jsou na webových stránkách shromažďovány a analyzovány prostřednictvím Google Analytics, který je využíván pro měření anonymních dat o chování uživatelů webových stránek. Sbíraná data o uživatelích webových stránek jsou anonymní. Chcete-li zablokovat odesílání anonymních statistik pomocí nástroje Google Analytics, můžete k tomu využít plugin společnosti Google.

Webové stránky www.reaf.cz

Webhosting pro webové stránky www.reaf.cz poskytuje obchodní společnost ACTIVE 24, s.r.o., IČ: 25115804, se sídlem Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, Praha 8 – Karlín, více informací na www.active24.cz.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2019